Telegram группа
по вопросам системы

Перейти
Сертификат (на казахском языке)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ


KZ.Q.02.E0792
EMS


СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ
мемлекеттік техникалық реттеу
жүйесі деректерінің тізілімінде тіркелген

08.04.2024
№ KZ.Q.02.E0792.C24.027132
08.04.2027 дейін жарамды
Бастапқы сертификаттау күні: 08.04.2024


СӘЙКЕСТІКТІ РАСТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН
БСН 160140016299, "Орда Серт" ЖШС , Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Алмалы ауданы, көшесі Розыбакиев, үй 68, офис 9

ОСЫ СЕРТИФИКАТ
БСН 090540010873, "ЖШС ""Antares engineering""", Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, Қарасай батыр көшесі, 1А үй

БЕРІЛДІ ЖӘНЕ ЖҮЙЕНІҢ
Экологиялық менеджмент

(Қосымшаға сәйкес сертификаттау саласы)
ҚАТЫСТЫ

ҚР СТ ISO 14001-2016 (ISO 14001:2015) «Экологиялық менеджмент жүйелері. Қолдану жөніндегі талаптар мен басшылық»
ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС КЕЛЕТІНІН КУӘЛАНДЫРАДЫ

Сәйкестікті растау жөніндегі органның
басшысы немесе ол уәкілеттік берген тұлға
Ж. ҮКІБАЕВА

Сарапшы-аудитор А. АРЫСТАЙ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ


ҚОСЫМША
сәйкестік сертификатына
от 08.04.2024
№ KZ.Q.02.E0792.C24.027132
08.04.2027 дейін жарамды

Сәйкестік сертификатының күші қолданылатын
сертификаттау саласы

№ п/п ЭҚЖЖ коды Менеджмент жүйесін сертификаттау саласы
1 41.20.1; 42.11.1; 42.12.0; 42.13.0; 42.21.1; 42.21.2; 42.21.9; 42.22.0; 42.91.0; 42.99.0; 43.12.1; 43.12.3; 43.21.1; 43.21.9; 43.22.0; 43.29.1; 43.29.8; 43.29.9; 43.31.0; 43.32.0; 43.33.0; 43.34.0; 43.39.0; 43.91.0; 43.99.9 Құрылыс-монтаж жұмыстары
2 41.10.0; 71.11.2 Жобалау саласындағы қызмет
3 43.21.9; 80.20.0 Бейнебақылау және өрт қауіпсіздігі жүйелерін орнату саласындағы жұмыстар, сондай-ақ қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы қызметтер
Сертификат

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН


KZ.Q.02.E0792
EMS


СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования

от 08.04.2024 г.
KZ.Q.02.E0792.C24.027132
Действителен до 08.04.2027 г.
Дата первичной сертификации: 08.04.2024 г.


ОРГАН ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ
БИН 160140016299, ТОО "Орда Серт" , Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, улица Розыбакиева, дом 68, офис 9

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
БИН 090540010873, ТОО "Antares engineering", Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Карасай батыра, 1А

И УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО
Система экологического менеджмента

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К
(область сертификации согласно Приложению)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
СТ РК ISO 14001-2016 (ISO 14001:2015) «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению»

Руководитель органа по подтверждению
соответствия или уполномоченное им лицо
Ж. ҮКІБАЕВА

Эксперт-аудитор А. АРЫСТАЙ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН


ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия
от 08.04.2024 г.
№ KZ.Q.02.E0792.C24.027132
Действителен до 08.04.2027 г.

Область сертификации,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

№ п/п Код ОКЭД Область сертификации системы менеджмента
1 41.20.1, 42.11.1, 42.12.0, 42.13.0, 42.21.1, 42.21.2, 42.21.9, 42.22.0, 42.91.0, 42.99.0, 43.12.1, 43.12.3, 43.21.1, 43.21.9, 43.22.0, 43.29.1, 43.29.8, 43.29.9, 43.31.0, 43.32.0, 43.33.0, 43.34.0, 43.39.0, 43.91.0, 43.99.9 Строительно-монтажные работы
2 41.10.0, 71.11.2 Деятельность в области проектирования
3 43.21.9, 80.20.0 Работы в области установки систем видео наблюдения и пожарной безопасности, а также услуги в области обеспечения безопасности

Руководитель органа по подтверждению
соответствия или уполномоченное им лицо
Ж. ҮКІБАЕВА

Эксперт-аудитор А. АРЫСТАЙ

1993 - © KEZEKTE.KZ