Telegram группа
по вопросам системы

Перейти
Сертификат (на казахском языке)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ


KZ.Q.02.E0792
OHSMS


СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ
мемлекеттік техникалық реттеу
жүйесі деректерінің тізілімінде тіркелген

09.04.2024
№ KZ.Q.02.E0792.C24.027141
09.04.2027 дейін жарамды
Бастапқы сертификаттау күні: 09.04.2024


СӘЙКЕСТІКТІ РАСТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН
БСН 160140016299, "Орда Серт" ЖШС , Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Алмалы ауданы, көшесі Розыбакиев, үй 68, офис 9

ОСЫ СЕРТИФИКАТ
БСН 161240012936, "Sary-Arka food" ЖШС, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Алмалы ауданы, Қожамқұлов көшесі, 202 Үй, н. т. 29

БЕРІЛДІ ЖӘНЕ ЖҮЙЕНІҢ
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғауды басқару жүйесі

56.29.9 - Басқа топтамаларға енгізілмеген, тамақтануды қамтамасыз ету бойынша өзге де қызмет
ҚАТЫСТЫ

ҚР СТ ISO 45001-2019 (ISO 45001:2018) «Еңбек қауіпсіздігі және денсаулық сақтау менеджменті жүйесі. Талаптар және қолдану жөніндегі нұсқаулық»
ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС КЕЛЕТІНІН КУӘЛАНДЫРАДЫ

Сәйкестікті растау жөніндегі органның
басшысы немесе ол уәкілеттік берген тұлға
Ж. ҮКІБАЕВА

Сарапшы-аудитор Э. ИМИНОВА

Сертификат

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН


KZ.Q.02.E0792
OHSMS


СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования

от 09.04.2024 г.
KZ.Q.02.E0792.C24.027141
Действителен до 09.04.2027 г.
Дата первичной сертификации: 09.04.2024 г.


ОРГАН ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ
БИН 160140016299, ТОО "Орда Серт" , Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, улица Розыбакиева, дом 68, офис 9

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
БИН 161240012936, ТОО "Sary-Arka food", Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, ул. Кожамкулова, д. 202, н.п. 29

И УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО
Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К
56.29.9 - Прочая деятельность по обеспечению питанием, не включенная в другие группировки

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
СТ РК ISO 45001-2019 (ISO 45001:2018) «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению»

Руководитель органа по подтверждению
соответствия или уполномоченное им лицо
Ж. ҮКІБАЕВА

Эксперт-аудитор Э. ИМИНОВА

1993 - © KEZEKTE.KZ