Telegram группа
по вопросам системы

Перейти
Сертификат (на казахском языке)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ


KZ.Q.02.E0792
QMS


СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ
мемлекеттік техникалық реттеу
жүйесі деректерінің тізілімінде тіркелген

10.04.2024
№ KZ.Q.02.E0792.C24.027150
10.04.2027 дейін жарамды
Бастапқы сертификаттау күні: 10.04.2024


СӘЙКЕСТІКТІ РАСТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН
БСН 160140016299, "Орда Серт" ЖШС , Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Алмалы ауданы, көшесі Розыбакиев, үй 68, офис 9

ОСЫ СЕРТИФИКАТ
БСН 041240008894, "Locomotive industry" ЖШС, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Байқоңыр ауданы, 70 өтпе жолы, 17 ғимарат

БЕРІЛДІ ЖӘНЕ ЖҮЙЕНІҢ
Сапа менеджменті

52.21.1 - Теміржолдарды пайдалану
ҚАТЫСТЫ

ҚР СТ ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) «Сапа менеджменті жүйелері. Талаптар»
ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС КЕЛЕТІНІН КУӘЛАНДЫРАДЫ

Сәйкестікті растау жөніндегі органның
басшысы немесе ол уәкілеттік берген тұлға
Ж. ҮКІБАЕВА

Сарапшы-аудитор А. АРЫСТАЙ

Сертификат

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН


KZ.Q.02.E0792
QMS


СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования

от 10.04.2024 г.
KZ.Q.02.E0792.C24.027150
Действителен до 10.04.2027 г.
Дата первичной сертификации: 10.04.2024 г.


ОРГАН ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ
БИН 160140016299, ТОО "Орда Серт" , Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, улица Розыбакиева, дом 68, офис 9

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
БИН 041240008894, ТОО "Locomotive industry", Республика Казахстан, г.Астана, Байконурский район, Проезд 70, Здание 17

И УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО
Система менеджмента качества

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К
52.21.1 - Эксплуатация железных дорог

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
СТ РК ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) «Система менеджмента качества. Требования»

Руководитель органа по подтверждению
соответствия или уполномоченное им лицо
Ж. ҮКІБАЕВА

Эксперт-аудитор А. АРЫСТАЙ

1993 - © KEZEKTE.KZ