Telegram группа
по вопросам системы

Перейти
Сертификат (на казахском языке)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ


KZ.Q.02.E0792
QMS


СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ
мемлекеттік техникалық реттеу
жүйесі деректерінің тізілімінде тіркелген

08.04.2024
№ KZ.Q.02.E0792.C24.027133
08.04.2027 дейін жарамды
Бастапқы сертификаттау күні: 08.04.2024


СӘЙКЕСТІКТІ РАСТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН
БСН 160140016299, "Орда Серт" ЖШС , Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Алмалы ауданы, көшесі Розыбакиев, үй 68, офис 9

ОСЫ СЕРТИФИКАТ
БСН 090540010873, "ЖШС ""Antares engineering""", Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, Қарасай батыр көшесі, 1А үй

БЕРІЛДІ ЖӘНЕ ЖҮЙЕНІҢ
Сапа менеджменті

(Қосымшаға сәйкес сертификаттау саласы)
ҚАТЫСТЫ

ҚР СТ ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) «Сапа менеджменті жүйелері. Талаптар»
ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС КЕЛЕТІНІН КУӘЛАНДЫРАДЫ

Сәйкестікті растау жөніндегі органның
басшысы немесе ол уәкілеттік берген тұлға
Ж. ҮКІБАЕВА

Сарапшы-аудитор А. АРЫСТАЙ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ


ҚОСЫМША
сәйкестік сертификатына
от 08.04.2024
№ KZ.Q.02.E0792.C24.027133
08.04.2027 дейін жарамды

Сәйкестік сертификатының күші қолданылатын
сертификаттау саласы

№ п/п ЭҚЖЖ коды Менеджмент жүйесін сертификаттау саласы
1 41.20.1; 42.11.1; 42.12.0; 42.13.0; 42.21.1; 42.21.2; 42.21.9; 42.22.0; 42.91.0; 42.99.0; 43.12.1; 43.12.3; 43.21.1; 43.21.9; 43.22.0; 43.29.1; 43.29.8; 43.29.9; 43.31.0; 43.32.0; 43.33.0; 43.34.0; 43.39.0; 43.91.0; 43.99.9 Құрылыс-монтаж жұмыстары
2 41.10.0; 71.11.2 Жобалау саласындағы қызмет
3 43.21.9; 80.20.0 Бейнебақылау және өрт қауіпсіздігі жүйелерін орнату саласындағы жұмыстар, сондай-ақ қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы қызметтер
Сертификат

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН


KZ.Q.02.E0792
QMS


СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования

от 08.04.2024 г.
KZ.Q.02.E0792.C24.027133
Действителен до 08.04.2027 г.
Дата первичной сертификации: 08.04.2024 г.


ОРГАН ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ
БИН 160140016299, ТОО "Орда Серт" , Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, улица Розыбакиева, дом 68, офис 9

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
БИН 090540010873, ТОО "Antares engineering", Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Карасай батыра, 1А

И УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО
Система менеджмента качества

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К
(область сертификации согласно Приложению)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
СТ РК ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) «Система менеджмента качества. Требования»

Руководитель органа по подтверждению
соответствия или уполномоченное им лицо
Ж. ҮКІБАЕВА

Эксперт-аудитор А. АРЫСТАЙ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН


ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия
от 08.04.2024 г.
№ KZ.Q.02.E0792.C24.027133
Действителен до 08.04.2027 г.

Область сертификации,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

№ п/п Код ОКЭД Область сертификации системы менеджмента
1 41.20.1, 42.11.1, 42.12.0, 42.13.0, 42.21.1, 42.21.2, 42.21.9, 42.22.0, 42.91.0, 42.99.0, 43.12.1, 43.12.3, 43.21.1, 43.21.9, 43.22.0, 43.29.1, 43.29.8, 43.29.9, 43.31.0, 43.32.0, 43.33.0, 43.34.0, 43.39.0, 43.91.0, 43.99.9 Строительно-монтажные работы
2 41.10.0, 71.11.2 Деятельность в области проектирования
3 43.21.9, 80.20.0 Работы в области установки систем видео наблюдения и пожарной безопасности, а также услуги в области обеспечения безопасности

Руководитель органа по подтверждению
соответствия или уполномоченное им лицо
Ж. ҮКІБАЕВА

Эксперт-аудитор А. АРЫСТАЙ

1993 - © KEZEKTE.KZ