Telegram группа
по вопросам системы

Перейти
Сертификат (на казахском языке)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ


KZ.Q.02.E0792
QMS


СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ
мемлекеттік техникалық реттеу
жүйесі деректерінің тізілімінде тіркелген

11.04.2024
№ KZ.Q.02.E0792.C24.027159
11.04.2027 дейін жарамды
Бастапқы сертификаттау күні: 11.04.2024


СӘЙКЕСТІКТІ РАСТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН
БСН 160140016299, "Орда Серт" ЖШС , Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Алмалы ауданы, көшесі Розыбакиев, үй 68, офис 9

ОСЫ СЕРТИФИКАТ
БСН 230740002860, "ЖШС ""QuantumTech""", Қазақстан Республикасы, Астана қ., Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 52а ғимарат, н.п. 8

БЕРІЛДІ ЖӘНЕ ЖҮЙЕНІҢ
Сапа менеджменті

62.02.1 - Ақпараттық технологиялар саласындағы консультациялық және практикалық қызметтер
ҚАТЫСТЫ

ҚР СТ ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) «Сапа менеджменті жүйелері. Талаптар»
ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС КЕЛЕТІНІН КУӘЛАНДЫРАДЫ

Сәйкестікті растау жөніндегі органның
басшысы немесе ол уәкілеттік берген тұлға
Ж. ҮКІБАЕВА

Сарапшы-аудитор Г. ТАЖИКЕНОВА

Сертификат

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН


KZ.Q.02.E0792
QMS


СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования

от 11.04.2024 г.
KZ.Q.02.E0792.C24.027159
Действителен до 11.04.2027 г.
Дата первичной сертификации: 11.04.2024 г.


ОРГАН ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ
БИН 160140016299, ТОО "Орда Серт" , Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, улица Розыбакиева, дом 68, офис 9

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
БИН 230740002860, ТОО "QuantumTech", Республика Казахстан, г.Астана, Есильский район, Проспект Мангилик Ел, здание 52А, н.п. 8

И УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО
Система менеджмента качества

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К
62.02.1 - Консультационные и практические услуги в области информационных технологий

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
СТ РК ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) «Система менеджмента качества. Требования»

Руководитель органа по подтверждению
соответствия или уполномоченное им лицо
Ж. ҮКІБАЕВА

Эксперт-аудитор Г. ТАЖИКЕНОВА

1993 - © KEZEKTE.KZ