Telegram группа
по вопросам системы

Перейти
Сертификат (на казахском языке)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ


KZ.Q.02.E0973
QMS


СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ
мемлекеттік техникалық реттеу
жүйесі деректерінің тізілімінде тіркелген

09.04.2024
№ KZ.Q.02.E0973.C24.027138
09.04.2027 дейін жарамды
Бастапқы сертификаттау күні: 09.04.2024


СӘЙКЕСТІКТІ РАСТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН
БСН 161040015319, "Metrology&Certification" ЖШС , Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әуезов ауданы, Саин көшесі, 30 үй

ОСЫ СЕРТИФИКАТ
БСН 170540009996, "Статус НБ" ЖШС, Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Атырау қ., Сырым Датов көшесі, 35Д құрылыс

БЕРІЛДІ ЖӘНЕ ЖҮЙЕНІҢ
Сапа менеджменті

Ұлттық және халықаралық мұнай-газ, мұнай-химия, энергетика салалары ұйымдары үшін персоналды іріктеу және жұмысқа орналастыру жөніндегі қызметтерге (78.10.0)
ҚАТЫСТЫ

ҚР СТ ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) «Сапа менеджменті жүйелері. Талаптар»
ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС КЕЛЕТІНІН КУӘЛАНДЫРАДЫ

Сәйкестікті растау жөніндегі органның
басшысы немесе ол уәкілеттік берген тұлға
Н. КУЛЬБАЕВА

Сарапшы-аудитор М. ШАМЕНОВ

Сертификат

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН


KZ.Q.02.E0973
QMS


СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования

от 09.04.2024 г.
KZ.Q.02.E0973.C24.027138
Действителен до 09.04.2027 г.
Дата первичной сертификации: 09.04.2024 г.


ОРГАН ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ
БИН 161040015319, ТОО "Metrology&Certification" , Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район, улица Саина, дом 30

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
БИН 170540009996, ТОО "Статус НБ", Республика Казахстан, Атырауская область, г.Атырау, ул. Сырым Датов, строение 35 Д

И УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО
Система менеджмента качества

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К
Услуги по подбору и трудоустройству персонала для национальных и международных организаций нефтегазовых, нефтехимических, энергетических отраслей (78.10.0)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
СТ РК ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) «Система менеджмента качества. Требования»

Руководитель органа по подтверждению
соответствия или уполномоченное им лицо
Н. КУЛЬБАЕВА

Эксперт-аудитор М. ШАМЕНОВ

1993 - © KEZEKTE.KZ