Telegram группа
по вопросам системы

Перейти
Сертификат (на казахском языке)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ


KZ.Q.06.E0402
QMS


СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ
мемлекеттік техникалық реттеу
жүйесі деректерінің тізілімінде тіркелген

10.04.2024
№ KZ.Q.06.E0402.C24.027146
10.04.2027 дейін жарамды
Бастапқы сертификаттау күні: 03.07.2018


СӘЙКЕСТІКТІ РАСТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН
БСН 100140002159, "Центр Сертификации "Батыс Серт" ЖШС , Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Атырау қ., Қазақстан Республикасы, Атырау қаласы, Азаттық даңғылы, 42, 8 офис

ОСЫ СЕРТИФИКАТ
ЖСН 590124402078, "Бисенгалиев Н.", Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Атырау қ., Махамбет Өтемісұлы қөшесі, 123В үй

БЕРІЛДІ ЖӘНЕ ЖҮЙЕНІҢ
Сапа менеджменті

Құрылыс техникасын оператормен жалға алу (43.99.3)
ҚАТЫСТЫ

ҚР СТ ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) «Сапа менеджменті жүйелері. Талаптар» (Қоспағанда: 8.3 тармақ)
ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС КЕЛЕТІНІН КУӘЛАНДЫРАДЫ

Сәйкестікті растау жөніндегі органның
басшысы немесе ол уәкілеттік берген тұлға
Л. ТАЖИЕВА

Сарапшы-аудитор Н. САЛИХОВА

Сертификат

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН


KZ.Q.06.E0402
QMS


СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования

от 10.04.2024 г.
KZ.Q.06.E0402.C24.027146
Действителен до 10.04.2027 г.
Дата первичной сертификации: 03.07.2018 г.


ОРГАН ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ
БИН 100140002159, ТОО "Центр Сертификации "Батыс Серт" , Республика Казахстан, Атырауская область, г.Атырау, проспект Азаттык, 42, офис 8

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ИИН 590124402078, ИП "Бисенгалиев Н.", Республика Казахстан, Атырауская область, г.Атырау, улица Махамбета Утемисова, дом 123В

И УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО
Система менеджмента качества

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К
Аренда строительного оборудования с оператором (43.99.3)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
СТ РК ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) «Система менеджмента качества. Требования» (Исключения: пункт 8.3)

Руководитель органа по подтверждению
соответствия или уполномоченное им лицо
Л. ТАЖИЕВА

Эксперт-аудитор Н. САЛИХОВА

1993 - © KEZEKTE.KZ