Telegram группа
по вопросам системы

Перейти
Сертификат (на казахском языке)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ


KZ.Q.06.E0402
OHSMS


СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ
мемлекеттік техникалық реттеу
жүйесі деректерінің тізілімінде тіркелген

10.04.2024
№ KZ.Q.06.E0402.C24.027147
10.04.2027 дейін жарамды
Бастапқы сертификаттау күні: 03.07.2018


СӘЙКЕСТІКТІ РАСТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН
БСН 100140002159, "Центр Сертификации "Батыс Серт" ЖШС , Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Атырау қ., Қазақстан Республикасы, Атырау қаласы, Азаттық даңғылы, 42, 8 офис

ОСЫ СЕРТИФИКАТ
ЖСН 590124402078, "Бисенгалиев Н.", Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Атырау қ., Махамбет Өтемісұлы қөшесі, 123В үй

БЕРІЛДІ ЖӘНЕ ЖҮЙЕНІҢ
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғауды басқару жүйесі

Құрылыс техникасын оператормен жалға алу (43.99.3)
ҚАТЫСТЫ

ҚР СТ ISO 45001-2019 (ISO 45001:2018) «Еңбек қауіпсіздігі және денсаулық сақтау менеджменті жүйесі. Талаптар және қолдану жөніндегі нұсқаулық»
ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС КЕЛЕТІНІН КУӘЛАНДЫРАДЫ

Сәйкестікті растау жөніндегі органның
басшысы немесе ол уәкілеттік берген тұлға
Л. ТАЖИЕВА

Сарапшы-аудитор Н. САЛИХОВА

Сертификат

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН


KZ.Q.06.E0402
OHSMS


СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования

от 10.04.2024 г.
KZ.Q.06.E0402.C24.027147
Действителен до 10.04.2027 г.
Дата первичной сертификации: 03.07.2018 г.


ОРГАН ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ
БИН 100140002159, ТОО "Центр Сертификации "Батыс Серт" , Республика Казахстан, Атырауская область, г.Атырау, проспект Азаттык, 42, офис 8

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ИИН 590124402078, ИП "Бисенгалиев Н.", Республика Казахстан, Атырауская область, г.Атырау, улица Махамбета Утемисова, дом 123В

И УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО
Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К
Аренда строительного оборудования с оператором (43.99.3)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
СТ РК ISO 45001-2019 (ISO 45001:2018) «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению»

Руководитель органа по подтверждению
соответствия или уполномоченное им лицо
Л. ТАЖИЕВА

Эксперт-аудитор Н. САЛИХОВА

1993 - © KEZEKTE.KZ