Telegram группа
по вопросам системы

Перейти
Сертификат (на казахском языке)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ


KZ.Q.02.E0792
OHSMS


СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ
мемлекеттік техникалық реттеу
жүйесі деректерінің тізілімінде тіркелген

08.04.2024
№ KZ.Q.02.E0792.C24.027135
08.04.2027 дейін жарамды
Бастапқы сертификаттау күні: 08.04.2024


СӘЙКЕСТІКТІ РАСТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН
БСН 160140016299, "Орда Серт" ЖШС , Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Алмалы ауданы, көшесі Розыбакиев, үй 68, офис 9

ОСЫ СЕРТИФИКАТ
БСН 130840014798, "IT Avenues" ЖШС, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Есіл ауданы, ул. Динмухамед Конаева, ст-е 14/3, ВП 12

БЕРІЛДІ ЖӘНЕ ЖҮЙЕНІҢ
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғауды басқару жүйесі

Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу, енгізу және сүйемелдеу бойынша қызметтер көрсету; бағдарламалық-аппараттық кешенді жеткізу; делдалдық қызмет; коммерциялық қызмет, телекоммуникациялық қызмет, компьютерлерді, перифериялық компьютерлік жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді жеткізу, қандай да бір нақтылаусыз тауарлардың кең ассортиментімен көтерме сауда. (61.90.9, 46.51.0, 46.90.9, 62.01.1, 62.01.2, 62.09.9, 70.22.1)
ҚАТЫСТЫ

ҚР СТ ISO 45001-2019 (ISO 45001:2018) «Еңбек қауіпсіздігі және денсаулық сақтау менеджменті жүйесі. Талаптар және қолдану жөніндегі нұсқаулық»
ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС КЕЛЕТІНІН КУӘЛАНДЫРАДЫ

Сәйкестікті растау жөніндегі органның
басшысы немесе ол уәкілеттік берген тұлға
Ж. ҮКІБАЕВА

Сарапшы-аудитор Қ. ЖЕТКЕНҚЫЗЫ

Сертификат

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН


KZ.Q.02.E0792
OHSMS


СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования

от 08.04.2024 г.
KZ.Q.02.E0792.C24.027135
Действителен до 08.04.2027 г.
Дата первичной сертификации: 08.04.2024 г.


ОРГАН ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ
БИН 160140016299, ТОО "Орда Серт" , Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, улица Розыбакиева, дом 68, офис 9

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
БИН 130840014798, ТОО "IT Avenues", Республика Казахстан, г.Астана, Есильский район, ул. Дінмұхамед Қонаев, ст-е 14/3, ВП 12

И УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО
Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К
Оказанию услуг по разработке, внедрению и сопровождению программного обеспечения; поставке программно-аппаратного комплекса; посреднической деятельности; коммерческой деятельности, телекоммуникационной деятельности, Поставка компьютеров, периферийного компьютерного оборудования и программного обеспечения, Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации. (61.90.9, 46.51.0, 46.90.9, 62.01.1, 62.01.2, 62.09.9, 70.22.1)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
СТ РК ISO 45001-2019 (ISO 45001:2018) «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению»

Руководитель органа по подтверждению
соответствия или уполномоченное им лицо
Ж. ҮКІБАЕВА

Эксперт-аудитор Қ. ЖЕТКЕНҚЫЗЫ

1993 - © KEZEKTE.KZ