Telegram группа
по вопросам системы

Перейти
Сертификат (на казахском языке)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ


KZ.Q.02.E0792
EMS


СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ
мемлекеттік техникалық реттеу
жүйесі деректерінің тізілімінде тіркелген

08.04.2024
№ KZ.Q.02.E0792.C24.027134
08.04.2027 дейін жарамды
Бастапқы сертификаттау күні: 08.04.2024


СӘЙКЕСТІКТІ РАСТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН
БСН 160140016299, "Орда Серт" ЖШС , Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Алмалы ауданы, көшесі Розыбакиев, үй 68, офис 9

ОСЫ СЕРТИФИКАТ
БСН 130840014798, "IT Avenues" ЖШС, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Есіл ауданы, ул. Динмухамед Конаева, ст-е 14/3, ВП 12

БЕРІЛДІ ЖӘНЕ ЖҮЙЕНІҢ
Экологиялық менеджмент

Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу, енгізу және сүйемелдеу бойынша қызметтер көрсету; бағдарламалық-аппараттық кешенді жеткізу; делдалдық қызмет; коммерциялық қызмет, телекоммуникациялық қызмет, компьютерлерді, перифериялық компьютерлік жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді жеткізу, қандай да бір нақтылаусыз тауарлардың кең ассортиментімен көтерме сауда. (61.90.9, 46.51.0, 46.90.9, 62.01.1, 62.01.2, 62.09.9, 70.22.1)
ҚАТЫСТЫ

ҚР СТ ISO 14001-2016 (ISO 14001:2015) «Экологиялық менеджмент жүйелері. Қолдану жөніндегі талаптар мен басшылық»
ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС КЕЛЕТІНІН КУӘЛАНДЫРАДЫ

Сәйкестікті растау жөніндегі органның
басшысы немесе ол уәкілеттік берген тұлға
Ж. ҮКІБАЕВА

Сарапшы-аудитор Қ. ЖЕТКЕНҚЫЗЫ

Сертификат

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН


KZ.Q.02.E0792
EMS


СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования

от 08.04.2024 г.
KZ.Q.02.E0792.C24.027134
Действителен до 08.04.2027 г.
Дата первичной сертификации: 08.04.2024 г.


ОРГАН ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ
БИН 160140016299, ТОО "Орда Серт" , Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, улица Розыбакиева, дом 68, офис 9

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
БИН 130840014798, ТОО "IT Avenues", Республика Казахстан, г.Астана, Есильский район, ул. Дінмұхамед Қонаев, ст-е 14/3, ВП 12

И УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО
Система экологического менеджмента

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К
Оказанию услуг по разработке, внедрению и сопровождению программного обеспечения; поставке программно-аппаратного комплекса; посреднической деятельности; коммерческой деятельности, телекоммуникационной деятельности, Поставка компьютеров, периферийного компьютерного оборудования и программного обеспечения, Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации. (61.90.9, 46.51.0, 46.90.9, 62.01.1, 62.01.2, 62.09.9, 70.22.1)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
СТ РК ISO 14001-2016 (ISO 14001:2015) «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению»

Руководитель органа по подтверждению
соответствия или уполномоченное им лицо
Ж. ҮКІБАЕВА

Эксперт-аудитор Қ. ЖЕТКЕНҚЫЗЫ

1993 - © KEZEKTE.KZ