Telegram группа
по вопросам системы

Перейти
Сертификат (на казахском языке)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ


KZ.Q.02.E0792
QMS


СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ
мемлекеттік техникалық реттеу
жүйесі деректерінің тізілімінде тіркелген

10.04.2024
№ KZ.Q.02.E0792.C23.023538
28.02.2026 дейін жарамды
Бастапқы сертификаттау күні: 28.02.2023


СӘЙКЕСТІКТІ РАСТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН
БСН 160140016299, "Орда Серт" ЖШС , Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Алмалы ауданы, көшесі Розыбакиев, үй 68, офис 9

ОСЫ СЕРТИФИКАТ
БСН 090440019318, "Nova Digital Technology" ЖШС, Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Атырау қ., Атырау шағынауданы, №32 көше, 12А үй

БЕРІЛДІ ЖӘНЕ ЖҮЙЕНІҢ
Сапа менеджменті

(Қосымшаға сәйкес сертификаттау саласы)
ҚАТЫСТЫ

ҚР СТ ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) «Сапа менеджменті жүйелері. Талаптар»
ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС КЕЛЕТІНІН КУӘЛАНДЫРАДЫ

Сәйкестікті растау жөніндегі органның
басшысы немесе ол уәкілеттік берген тұлға
Ж. ҮКІБАЕВА

Сарапшы-аудитор А. АРЫСТАЙ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ


ҚОСЫМША
сәйкестік сертификатына
от 10.04.2024
№ KZ.Q.02.E0792.C23.023538
28.02.2026 дейін жарамды

Сәйкестік сертификатының күші қолданылатын
сертификаттау саласы

№ п/п ЭҚЖЖ коды Менеджмент жүйесін сертификаттау саласы
1 30.30.1; 71.12.3; 71.12.5; 71.20.4; 71.20.9; 80.20.0 Пилотсыз ұшу аппараттарын ұсыну жөніндегі қызметтер, топографиялық және геодезиялық жұмыстар, электролаборатория қызметтері, Дефектоскопия, өрт дабылы, бейнебақылау қызметтері, құрылымдалған кабельдік желілер, оптикалық талшықты байланыс желілері, көгалдандыру, КИПиА, қол жеткізуді басқарудың бақылау жүйесі
2 82.20.0; 81.29.0; 81.22.0; 43.99.2; 43.99.9 ғимараттарды жинау, өнеркәсіптік машиналар мен жабдықтарды тазалау, гидрооқшаулау бойынша арнайы біліктілікті талап ететін жұмыстарға, өзге де құрылыс жұмыстарына
3 81.21.0; 81.22.0; 43.99.9; 81.29.0; 81.10.0; 37.00.0 желдету жүйелерін тазарту және дезинфекциялау; өнеркәсіптік альпинизм қызметтеріне; өнеркәсіптік тазарту қызметтеріне; химиялық тазалауға, химиялық жууға, хипропаркке (қазандықтарда немесе суды салқындату жабдықтарында құбырлар мен құбырлардың ішінде қақ жинауға арналған қышқыл-негізді өңдеу. Технологиялық жабдықтан көмірсутек шламын кетіру үшін сілтілі / ерітетін жуу); Гидроқұрылысты тазалау (жылу алмастырғыштарды тазалау, құбырларды тазалау, сыйымдылықтар мен резервуарларды тазалау)
4 25.61.0; 43.22.0; 43.29.1; 43.34.0; 77.32.1 Резервуарларды, мұнай құбырларын, өнеркәсіптік құрылыстарды, ғимараттарды сырлау; жабындарды және абразивті-ағынды өңдеуді жағу; металл конструкцияларға оттан қорғау жабындарын жағу; жылу оқшаулау; құрылыс тіректерін ұсыну жөніндегі қызметтер.
Сертификат

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН


KZ.Q.02.E0792
QMS


СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования

от 10.04.2024 г.
KZ.Q.02.E0792.C23.023538
Действителен до 28.02.2026 г.
Дата первичной сертификации: 28.02.2023 г.


ОРГАН ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ
БИН 160140016299, ТОО "Орда Серт" , Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, улица Розыбакиева, дом 68, офис 9

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
БИН 090440019318, ТОО "Nova Digital Technology", Республика Казахстан, Атырауская область, г.Атырау, Микрорайон Атырау, улица №32, дом 12А

И УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО
Система менеджмента качества

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К
(область сертификации согласно Приложению)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
СТ РК ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) «Система менеджмента качества. Требования»

Руководитель органа по подтверждению
соответствия или уполномоченное им лицо
Ж. ҮКІБАЕВА

Эксперт-аудитор А. АРЫСТАЙ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН


ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия
от 10.04.2024 г.
№ KZ.Q.02.E0792.C23.023538
Действителен до 28.02.2026 г.

Область сертификации,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

№ п/п Код ОКЭД Область сертификации системы менеджмента
1 30.30.1, 71.12.3, 71.12.5, 71.20.4, 71.20.9, 80.20.0 Услугам по предоставлению беспилотных летательных аппаратов, топографическим и геодезическим работам, услугам электролаборатории, услугам дефектоскопии, пожарной сигнализации, видеонаблюдения, структурированным кабельным сетям, оптоволоконным линиям связи, озеленению, КИПиА, системе контроля управлением доступа
2 82.20.0, 81.29.0, 81.22.0, 43.99.2, 43.99.9 услугам по уборке зданий, чистке промышленных машин и оборудования, гидроизоляционным работам, прочим строительным работам, требующие специальной квалификации
3 81.21.0, 81.22.0, 43.99.9, 81.29.0, 81.10.0, 37.00.0 Oчистке и дезинфекции вентиляционных систем; Услугам промышленного альпинизма; Услугам промышленного клининга; Химической очистке, химпромывки, хипропарка (Кислотно-щелочная обработка для накопления накипи внутри труб и трубопроводов в котлах или оборудовании для охлаждения воды. Щелочная / растворяющая промывка для удаления углеводородного шлама из технологического оборудования); Гидроструйной очистке (Чистка теплообменников, чистка трубопроводов, чистка ёмкостей и резервуаров)
4 25.61.0, 43.22.0, 43.29.1, 43.34.0, 77.32.1 Покраска резервуаров, нефтепроводов, промышленных строений, зданий; нанесение покрытий и абразивно-струйной обработки; нанесение огнезащитных покрытий на металлоконструкции; теплоизоляция; услуги по предоставлению строительных лесов.

Руководитель органа по подтверждению
соответствия или уполномоченное им лицо
Ж. ҮКІБАЕВА

Эксперт-аудитор А. АРЫСТАЙ

1993 - © KEZEKTE.KZ