Telegram группа
по вопросам системы

Перейти
Сертификат (на казахском языке)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ


KZ.Q.06.E0402
EMS


СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ
мемлекеттік техникалық реттеу
жүйесі деректерінің тізілімінде тіркелген

09.04.2024
№ KZ.Q.06.E0402.C24.027136
09.04.2027 дейін жарамды
Бастапқы сертификаттау күні: 09.04.2024


СӘЙКЕСТІКТІ РАСТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН
БСН 100140002159, "Центр Сертификации "Батыс Серт" ЖШС , Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Атырау қ., Қазақстан Республикасы, Атырау қаласы, Азаттық даңғылы, 42, 8 офис

ОСЫ СЕРТИФИКАТ
БСН 100240014601, "KZF Service" ЖШС, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 17/1 үй

БЕРІЛДІ ЖӘНЕ ЖҮЙЕНІҢ
Экологиялық менеджмент

арнайы машиналарды, жабдықтарды және көлік құралдарын жеткізу, жалға беру және оларға қызмет көрсету (46.69.0, 77.11.1, 77.12.1, 77.32.1, 77.39.1, 43.99.3, 33.12.2, 33.12.5)
ҚАТЫСТЫ

ҚР СТ ISO 14001-2016 (ISO 14001:2015) «Экологиялық менеджмент жүйелері. Қолдану жөніндегі талаптар мен басшылық»
ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС КЕЛЕТІНІН КУӘЛАНДЫРАДЫ

Сәйкестікті растау жөніндегі органның
басшысы немесе ол уәкілеттік берген тұлға
Л. ТАЖИЕВА

Сарапшы-аудитор Н. САЛИХОВА

Сертификат

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН


KZ.Q.06.E0402
EMS


СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования

от 09.04.2024 г.
KZ.Q.06.E0402.C24.027136
Действителен до 09.04.2027 г.
Дата первичной сертификации: 09.04.2024 г.


ОРГАН ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ
БИН 100140002159, ТОО "Центр Сертификации "Батыс Серт" , Республика Казахстан, Атырауская область, г.Атырау, проспект Азаттык, 42, офис 8

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
БИН 100240014601, ТОО "KZF Service", Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, район Бостандыкский, проспект Аль-Фараби, дом 17/1

И УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО
Система экологического менеджмента

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К
поставка, предоставление в аренду и обслуживание специальной техники, оборудования и транспортных средств (46.69.0, 77.11.1, 77.12.1, 77.32.1, 77.39.1, 43.99.3, 33.12.2, 33.12.5)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
СТ РК ISO 14001-2016 (ISO 14001:2015) «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению»

Руководитель органа по подтверждению
соответствия или уполномоченное им лицо
Л. ТАЖИЕВА

Эксперт-аудитор Н. САЛИХОВА

1993 - © KEZEKTE.KZ