Telegram группа
по вопросам системы

Перейти
Сертификат (на казахском языке)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ


KZ.Q.02.E0792
QMS


СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ
мемлекеттік техникалық реттеу
жүйесі деректерінің тізілімінде тіркелген

12.04.2024
№ KZ.Q.02.E0792.C24.027161
12.04.2027 дейін жарамды
Бастапқы сертификаттау күні: 12.04.2024


СӘЙКЕСТІКТІ РАСТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН
БСН 160140016299, "Орда Серт" ЖШС , Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Алмалы ауданы, көшесі Розыбакиев, үй 68, офис 9

ОСЫ СЕРТИФИКАТ
БСН 090940003914, "NurAsEnergy" ЖШС, Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 18.

БЕРІЛДІ ЖӘНЕ ЖҮЙЕНІҢ
Сапа менеджменті

(Қосымшаға сәйкес сертификаттау саласы)
ҚАТЫСТЫ

ҚР СТ ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) «Сапа менеджменті жүйелері. Талаптар»
ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС КЕЛЕТІНІН КУӘЛАНДЫРАДЫ

Сәйкестікті растау жөніндегі органның
басшысы немесе ол уәкілеттік берген тұлға
Ж. ҮКІБАЕВА

Сарапшы-аудитор Г. ТАЖИКЕНОВА

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ


ҚОСЫМША
сәйкестік сертификатына
от 12.04.2024
№ KZ.Q.02.E0792.C24.027161
12.04.2027 дейін жарамды

Сәйкестік сертификатының күші қолданылатын
сертификаттау саласы

№ п/п ЭҚЖЖ коды Менеджмент жүйесін сертификаттау саласы
1 41.20.1; 42.11.1; 42.12.0; 42.13.0; 42.21.1; 42.21.2; 42.21.9; 42.22.0; 42.91.0; 42.99.0; 43.12.1; 43.12.3; 43.21.1; 43.21.9; 43.22.0; 43.29.1; 43.29.8; 43.29.9; 43.31.0; 43.32.0; 43.33.0; 43.34.0; 43.39.0; 43.91.0; 43.99.9 Құрылыс-монтаж жұмыстары
2 46.19.0 Түрлі ассортименттегі тауарларды көтерме саудада сату жөніндегі агенттердің қызметі
3 46.90.9 Қандай да бір нақтылаусыз тауарлардың кең ассортиментін көтерме саудада сату
Сертификат

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН


KZ.Q.02.E0792
QMS


СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования

от 12.04.2024 г.
KZ.Q.02.E0792.C24.027161
Действителен до 12.04.2027 г.
Дата первичной сертификации: 12.04.2024 г.


ОРГАН ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ
БИН 160140016299, ТОО "Орда Серт" , Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, улица Розыбакиева, дом 68, офис 9

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
БИН 090940003914, ТОО "NurAsEnergy", Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, улица Динмухамеда Конаева, д. 18.

И УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО
Система менеджмента качества

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К
(область сертификации согласно Приложению)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
СТ РК ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) «Система менеджмента качества. Требования»

Руководитель органа по подтверждению
соответствия или уполномоченное им лицо
Ж. ҮКІБАЕВА

Эксперт-аудитор Г. ТАЖИКЕНОВА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН


ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия
от 12.04.2024 г.
№ KZ.Q.02.E0792.C24.027161
Действителен до 12.04.2027 г.

Область сертификации,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

№ п/п Код ОКЭД Область сертификации системы менеджмента
1 41.20.1, 42.11.1, 42.12.0, 42.13.0, 42.21.1, 42.21.2, 42.21.9, 42.22.0, 42.91.0, 42.99.0, 43.12.1, 43.12.3, 43.21.1, 43.21.9, 43.22.0, 43.29.1, 43.29.8, 43.29.9, 43.31.0, 43.32.0, 43.33.0, 43.34.0, 43.39.0, 43.91.0, 43.99.9 Строительно-монтажные работы
2 46.19.0 Деятельность агентов по оптовой торговле товарами широкого ассортимента
3 46.90.9 Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации

Руководитель органа по подтверждению
соответствия или уполномоченное им лицо
Ж. ҮКІБАЕВА

Эксперт-аудитор Г. ТАЖИКЕНОВА

1993 - © KEZEKTE.KZ