Telegram группа
по вопросам системы

Перейти
Сертификат (на казахском языке)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ


KZ.Q.02.E0792
QMS


СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ
мемлекеттік техникалық реттеу
жүйесі деректерінің тізілімінде тіркелген

10.04.2024
№ KZ.Q.02.E0792.C24.027143
10.04.2027 дейін жарамды
Бастапқы сертификаттау күні: 10.04.2024


СӘЙКЕСТІКТІ РАСТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН
БСН 160140016299, "Орда Серт" ЖШС , Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Алмалы ауданы, көшесі Розыбакиев, үй 68, офис 9

ОСЫ СЕРТИФИКАТ
БСН 230840013176, "Qazaq Pipe" ЖШС, Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау қ., ш / а. 14, 31 үй, 9 пәтер

БЕРІЛДІ ЖӘНЕ ЖҮЙЕНІҢ
Сапа менеджменті

(Қосымшаға сәйкес сертификаттау саласы)
ҚАТЫСТЫ

ҚР СТ ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) «Сапа менеджменті жүйелері. Талаптар» (Қоспағанда: жоқ)
ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС КЕЛЕТІНІН КУӘЛАНДЫРАДЫ

Сәйкестікті растау жөніндегі органның
басшысы немесе ол уәкілеттік берген тұлға
Ж. ҮКІБАЕВА

Сарапшы-аудитор А. КЕМЕРБЕКОВА

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ


ҚОСЫМША
сәйкестік сертификатына
от 10.04.2024
№ KZ.Q.02.E0792.C24.027143
10.04.2027 дейін жарамды

Сәйкестік сертификатының күші қолданылатын
сертификаттау саласы

№ п/п ЭҚЖЖ коды Менеджмент жүйесін сертификаттау саласы
1 24.20.0 Болаттан құбырлар, түтіктер, қуыс профильдер, фитингтер өндіру
2 22.21.0 Пластмасса тақталар, табақтар, құбырлар мен профильдер өндіру
Сертификат

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН


KZ.Q.02.E0792
QMS


СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования

от 10.04.2024 г.
KZ.Q.02.E0792.C24.027143
Действителен до 10.04.2027 г.
Дата первичной сертификации: 10.04.2024 г.


ОРГАН ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ
БИН 160140016299, ТОО "Орда Серт" , Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, улица Розыбакиева, дом 68, офис 9

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
БИН 230840013176, ТОО "Qazaq Pipe", Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, мкр. 14, д. 31, кв. 9

И УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО
Система менеджмента качества

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К
(область сертификации согласно Приложению)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
СТ РК ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) «Система менеджмента качества. Требования» (Исключения: нет)

Руководитель органа по подтверждению
соответствия или уполномоченное им лицо
Ж. ҮКІБАЕВА

Эксперт-аудитор А. КЕМЕРБЕКОВА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН


ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия
от 10.04.2024 г.
№ KZ.Q.02.E0792.C24.027143
Действителен до 10.04.2027 г.

Область сертификации,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

№ п/п Код ОКЭД Область сертификации системы менеджмента
1 24.20.0 Производство труб, трубок, полых профилей, фитингов из стали
2 22.21.0 Производство пластмассовых плит, листов, труб и профилей

Руководитель органа по подтверждению
соответствия или уполномоченное им лицо
Ж. ҮКІБАЕВА

Эксперт-аудитор А. КЕМЕРБЕКОВА

1993 - © KEZEKTE.KZ