Telegram группа
по вопросам системы

Перейти
Сертификат (на казахском языке)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ


KZ.Q.06.E0402
QMS


СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ
мемлекеттік техникалық реттеу
жүйесі деректерінің тізілімінде тіркелген

10.04.2024
№ KZ.Q.06.E0402.C22.014272
20.04.2025 дейін жарамды
Бастапқы сертификаттау күні: 26.03.2019


СӘЙКЕСТІКТІ РАСТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН
БСН 100140002159, "Центр Сертификации "Батыс Серт" ЖШС , Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Атырау қ., Қазақстан Республикасы, Атырау қаласы, Азаттық даңғылы, 42, 8 офис

ОСЫ СЕРТИФИКАТ
БСН 971040000706, "Бұрғылау" ЖШС, Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ., Өндірістік аймақ 2, 19 құрылыс

БЕРІЛДІ ЖӘНЕ ЖҮЙЕНІҢ
Әрбір салаға тән сапа менеджменті жүйесі

Көмірсутекті кен орындарындағы ұнғымаларды сынау; Көмірсутекті кен орындарындағы ұнғымаларды шегендеу; Көмірсутекті кен орындарындағы ұнғымаларды игеру, сынақтан өткізу; Көмірсутекті кен орындарындағы ұнғымаларды сақтау; Мұнай резервуарларының мұнай өндірілуін жақсарту және өнімділікті арттыру; Ішкі сулардағы көмірсутегі кен орындарындығы ұнғымаларды бұрғылау; Теңіздегі көмірсутек кен орындарындағы ұнғымаларды бұрғылау; Жердегі көмірсутек кен орындарындағы ұнғымаларды бұрғылау; Кен орындарындағы ұнғымаларды күрделі жөндеу; Кен орындарындағы ұнғымаларды жерасты жөндеу; Көмірсутекті кен орындарындағы ұнғымаларды жою. (09.10.0)
ҚАТЫСТЫ

ҚР СТ ISO 29001-2022 (ISO 29001:2020) «Мұнай, мұнай - химия және газ өнеркәсібі. Салалық сапа менеджменті жүйелері. Өнімді жеткізетін және қызметтерді ұсынатын ұйымдарға қойылатын талаптар»
ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС КЕЛЕТІНІН КУӘЛАНДЫРАДЫ

Сәйкестікті растау жөніндегі органның
басшысы немесе ол уәкілеттік берген тұлға
Л. ТАЖИЕВА

Сарапшы-аудитор Н. САЛИХОВА

Сертификат

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН


KZ.Q.06.E0402
QMS


СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования

от 10.04.2024 г.
KZ.Q.06.E0402.C22.014272
Действителен до 20.04.2025 г.
Дата первичной сертификации: 26.03.2019 г.


ОРГАН ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ
БИН 100140002159, ТОО "Центр Сертификации "Батыс Серт" , Республика Казахстан, Атырауская область, г.Атырау, проспект Азаттык, 42, офис 8

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
БИН 971040000706, ТОО "Бургылау", Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен, Промзона 2, строение 19

И УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО
Промышленность нефтяная, нефтехимическая и газовая

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К
Испытание скважин на месторождениях углеводородного сырья; Цементация скважин на месторождениях углеводородного сырья; Освоение, опробование скважин на месторождениях углеводородного сырья; Консервация скважин на месторождениях углеводородного сырья; Повышение нефтеотдачи нефтяных пластов пластов и увеличение производительности скважин; Бурение скважин на месторождениях углеводородного сырья на внутренних водоемах; Бурение скважин на месторождениях углеводородного сырья на море; Бурение скважин на месторождениях углеводородного сырья на суше; Подземный (капитальный) ремонт скважин на месторождениях; Подземный (текущий) ремонт скважин на месторождениях; Ликвидация скважин на месторождениях углеводородного сырья. (09.10.0)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
СТ РК ISO 29001-2022 (ISO 29001:2020) «Промышленность нефтяная, нефтехимическая и газовая. Отраслевые системы менеджмента качества. Требования к организациям, поставляющим продукцию и предоставляющим услуги»

Руководитель органа по подтверждению
соответствия или уполномоченное им лицо
Л. ТАЖИЕВА

Эксперт-аудитор Н. САЛИХОВА

1993 - © KEZEKTE.KZ